Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczno- Logopedyczna

dla dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów

Oferujemy:

 • rehabilitacja poCOVID-19
 • neurologopeda
 • psycholog
 • pedagog i pedagog specjalny (oligofrenopedagog)
 • terapia metodą Biofeedback HRV
 • j. angielski
 • zajęcia specjalistyczne, m.in. zajęcia rewalidacyjne
 • ćwiczenie funkcji poznawczych ( m.in. pamięć, koncentracja)

tel. 607-804-706
Samorządowy Zespół Ośrodków Zdrowia w Zagnańsku
ul. Spacerowa 8b, 26-050 Zagnańsk

Zapraszamy serdecznie dzieci, młodzież, dorosłych oraz seniorów.


Neurologopeda:

 • ocena rozwoju mowy dziecka,
 • diagnoza i terapia wad wymowy,
 • ocena przyczyn trudności w nauce pisania i czytania,
 • masaże logopedyczne,
 • opóźniony rozwój mowy,
 • afazja, dyzartria, dysfagia,
 • terapia przy uszkodzeniach i dysfunkcjach układu nerwowego,
 • terapia karmienia,
 • terapie dzieci z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD); z Zespołem Downa; ze spektrum autyzmu (m.in. Zespół Aspergera); z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) itp.,
 • terapia pacjentów neurologicznych: udar mózgu lub móżdżku, choroby zwyrodnieniowe (choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie z ciałami Lewye’go, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Wilsona, postępujące porażenie nadjądrowe, ataksja rdzeniowo- móżdżkowa i wiele innych chorób zwyrodnieniowych mózgu); urazy czaszkowo-mózgowe; operacje mózgu; stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie boczne zanikowe (SLA); udział w m.in. wypadkach komunikacyjnych,
 • terapia i diagnoza narządów artykulacyjnych pacjenta,
 • ćwiczenie pamięci i innych funkcji poznawczych

Psycholog:

 • Trening Umiejętności Społecznych (TUS) dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Zespołem Aspergera
 • radzenie sobie ze stresem, presją czynników zewnętrznych,
 • budowanie i wzmacnianie samooceny oraz poczucia własnej wartości,
 • radzenie sobie ze złością własną i innych,
 • asertywność,
 • dla młodzieży ( m.in. zaburzenia lękowe, trudności w nauce, problemy adaptacyjne, trudności związane z sytuacją rodzinną, zaburzenia opozycyjno-buntownicze, myśli i czynności o charakterze suicydalnym, itp.),
 • diagnoza sprawności intelektualnej, kompetencji społecznych, predyspozycji zawodowych,
 • ocena sprawności poznawczej dzieci z specyficznymi trudnościami w nauce: dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia; z nadpobudliwością psychoruchową (ADHD); z Zespołem Downa; ze spektrum autyzmu (m.in. Zespół Aspergera); z mózgowym porażeniem dziecięcym (MPD) itp.
 • Diagnoza i rehabilitacja neuropsychologiczna (ocena typu i głębokości zaburzeń funkcji poznawczych i wykonawczych oraz późniejsza ich stymulacja) – najczęstsze przyczyny pogorszenia funkcjonowania poznawczego: udar mózgu lub móżdżku, choroby zwyrodnieniowe (choroba Alzheimera, choroba Picka, otępienie z ciałami Lewye’go, choroba Parkinsona, choroba Huntingtona, choroba Wilsona, postępujące porażenie nadjądrowe, ataksja rdzeniowo-móżdżkowa i wiele innych chorób zwyrodnieniowych mózgu); urazy czaszkowo-mózgowe; operacje mózgu; stwardnienie rozsiane (SM), stwardnienie boczne zanikowe (SLA); udział w m.in. wypadkach komunikacyjnych.

Pedagog:

 • diagnoza terapia i edukacja pedagogiczna dla dzieci z dysleksją, dysgrafią i dyskalkulią
 • trudności z koncentracją dla dzieci, młodzieży i dorosłych z ADHD
 • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • ćwiczenia czytania i pisania

Oligofrenopedagog
(praca z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężeniami):

 • diagnoza, terapia i edukacja
 • nauka czytania i pisania
 • nauka umiejętności społecznych
 • nauka mówienia i rozumienia mowy

Terapia metodą Biofeedback HRV:

 • kontrola stresu
 • wzrost koncentracji
 • leczenie depresji, zaburzeń lękowych
 • poprawa wydajności i opanowania

J. angielski:

 • dla dzieci, młodzieży i dorosłych
 • dla dzieci, młodzieży i dorosłych z niepełnosprawnością intelektualną
 • dzieci, młodzieży i dorosłych z trudnościami edukacyjnymi